Erasmus+ 2018

Projekt Výukové metody a organizace vyučování vycházel z interních potřeb vysílající organizace. Vzhledem k tomu, že všechny zúčastněné patří mezi začínající pedagogy, byl očekáván profesní růst, nabytí zkušeností dobré praxe a získání poznatků o výukových metodách ve výchovně-vzdělávacím procesu na partnerských organizacích. Přijímající školy byly vybrány z 2 hledisek. Vídeňský Školský spolek Komensky byl vybrán na základě předchozí spolupráce v rámci výzvy číslo 56 MŠMT ČR. Škola Sagrado Corazón de Jesús byla vybrána za pomoci předem daných kritérií. Volba kvalitních partnerů byla prvním předpokladem k splnění cílů projektu. Před uskutečněním mobilit se pedagogové seznámili se vzdělávacím programem partnerských organizací, se školským zákonem a základními dokumenty pro rakouské a španělské školství. Během celého projektu byla účastníkům umožněna podpora mentora – ředitele školy, který již několikrát úspěšně realizoval projekty v rámci Erasmus + a eTwinningu. Plánované aktivity mobility (stínování na partnerské škole) byly splněny. Na obou školách byla sledována přímá pedagogická činnost v hodinách anglického jazyka, tělesné výchovy, českého jazyka, hudební výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů. Po hodinách byly vedeny rozhovory o vyučovacích metodách, použitých pomůckách, ale také o vybavení školy a osnovách vyučování. Vzhledem k tomu, že obě partnerské organizace jsou bilingvní, byly vedeny diskuze na téma multikulturního vzdělávání a integrace žáků se specifickými vývojovými poruchami učení do výuky. Nečekaným přínosem projektu byla pro pedagogy možnost samostatného výstupu v hodinách, kdy seznámili žáky s vysílající organizací, z hlediska zeměpisného pak s polohou ČR, města Poděbrady. V rámci stínování na rakouské škole bylo možné nahlédnout do realizace celoškolních projektů obecné školy. V každé třídě byl projekt zahrnut do plánů výuky jednotlivých předmětů. Celotýdenní projekt na téma Feuerwehr (oheň) vyústil nácvikem požárního poplachu, po kterém následoval společný program před budovou školy.

Profily 4 účastníků mobilit:

  1. Mgr. Nikola Plocková – stínovala výuku anglického jazyka na partnerské škole ve Španělku. Hlavním cílen stínování bylo stínování nových metod a forem vyučování anglického jazyka. Velkým přínosem pro ni bylo sledování vyučování pomocí metod CLIL (Content and Language Integrated Learning) a TPR English (Total Physical Response). Díky použití těchto metod bylo možné pozorovat zvýšenou jazykovou vybavenost žáků.
  2. Mgr. Zuzana Kuprová – stínovala hodiny tělesné výchovy na partnerské škole ve Španělsku. Zvýšila své kompetence v oblasti vyučování tělesné výchovy. Přínosem pro ni bylo sledování výuky, která probíhala převážně venku v kampusu školy. I přes podobné metody vyučování, které jsou využívány i na naší škole, byl na partnerské škole vidět kladný přístup žáků ke sportu.
  3. Stínování hodin matematiky v rakouské škole se věnovala při své mobilitě Martina Novotná. Nejzajímavější bylo sledování vyučování v týmech, které vedlo k intenzivnějšímu a zároveň i individuálnímu přístupu ke studentům. Žáci třídy byli rozděleni na 2 skupiny, přičemž každou vedl jeden vyučující matematiky. Zvýšení kompetencí v oblasti kooperace a organizace výuky bylo naplněno díky stínování hodin matematiky, ve které probíhala skupinová práce založená na individuálním tempu každého žáka.
  4. Poslední účastnicí tohoto projektu byla Anna Froňková, která se věnovala stínování hodin českého jazyka a hudební výchovy. Sledovala vyučování českého jazyka, které probíhá na partnerské bilingvní organizaci podle českých osnov. Žáci zde mají 2 hlavní jazyky – český a německy, které si jsou z hlediska důležitosti rovny. Při stínování rozvíjela své kompetence v oblasti hudební výchovy, kde byla aktivně zapojena do výuky a byla jí umožněna spolupráce při práci s českými písněmi i díly české klasické hudby (například sbor Proč bychom se netěšili z opery B. Smetany).

V odpoledních hodinách se zúčastněné seznamovaly s historií a zajímavostmi v místě sídla školy a blízkém okolí. Fotografie využili ve svých hodinách po návratu z mobility. Přijímající organizace vytvořily vynikající podmínky pro realizaci mobilit. Obě aktivity (přímé stínování a seznámení s kulturou zemí partnerských organizací) přispěly k plnění potřeb vysílající organizace – podpora pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání. Po absolvování mobilit došlo u zúčastněných k posílení kompetence sociální, komunikativní, jazykové, prohloubily svůj profesní růst a načerpaly nové zkušenosti v oblasti vedení výuky a využívání různých metod učení, což vedlo ke splnění cílů projektu. Všechny nabyté zkušenosti a nové metody vyučování byly po návratu z mobilit představeny pedagogickému sboru školy na společných poradách, metodickém sdružení 1. stupně a předmětových komisích hudební výchovy a tělesné výchovy a následně implementovány do výuky.

Osobní zprávy účastníků

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si