Erasmus+ 2017

Zvýšení kompetencí k vyučování na základní škole – název projektu, kde jsme splnili i překročili všechny plánované aktivity. Samotný dopad projektu – využití zkušeností v praktické výuce bude ověřován v následujícím školním roce u všech zapojených účastníků prostřednictvím hospitací, ale i supervize jednotlivých účastníků. Sebeevaluace účastníků projektu a evaluace projektu vedením školy zjistila, že došlo jednoznačně ke zvýšení didaktických, organizačních a sociálních schopností účastníků projektu. Zkvalitnění a rozvoj základních kompetencí pedagogického pracovníka – didaktika, komunikace, pedagogické mistrovství, vedení třídního kolektivu, reagovat na aktuální situaci ve třídě, zvýšit osobní rozvoj – hlavní cíle našeho projektu Erasmus+, který jsme realizovali v partnerské škole ZŠ L.Podjavorinské, Bzince pod Javorinou – Slovenská republika. Několikaletá spolupráce v oblasti Etwinningu a projektů Erasmus+ byla jedním ze základních pilířů úspěšnosti realizovaného projektu. Navazovali jsme nyní na zkušenosti ze stínování a povýšili jsme projekt na aktivity KA1 – výuka na zahraniční škole -  a  to v oblastech, které jsou v souladu s cíli programu Erasmus+ i s cíli v oblasti evropského rozvoje školy.
Zodpovědný výběr osob byl též zárukou úspěšnosti projektu – vystihoval přesné a konkrétní potřeby jednotlivých zapojených účastníků, ale také se opíral o osobní iniciativu účastníků se do projektu zapojit a zdárně ho dokončit. Účastníci projektu plnili úkoly zodpovědně ve všech fázích projektu, budou příkladem dalším účastníkům projektů Erasmus+.
 
Samotná mobilita byla realizována ve čtyřech dnech, finanční prostředky na pobytové a cestovní náklady jsme nepožadovali a byly uhrazeny z prostředků na organizaci mobility – konzultováno s národní agenturou. Účastníci vyučovali každý den 3 hodiny – celkem 12 hodin na účastníka. Dále absolvovali rozbory hodin se slovenskými kolegy, kteří byli ve výuce přítomni a sami popisovali kladný přínos v oblasti didaktiky pro ně samotné – to byla nadstavba projektu. Výuku ředitele sledovalo vedení partnerské školy a využilo získané poznatky k rozvoji didaktických schopností svých učitelů – zprostředkovalo jim příklad dobré praxe – další přidaná hodnota projektu nad původní očekávání. V rámci projektu účastníci realizovali pietní akci a vzpomínku 100 let vzniku ČSR u pomníku padlých v obci za přítomnosti žáků, učitelů i hostů z obce i obecního úřadu.

Profil 4 účastníků mobility

  1. Vlastimil Špinka – ředitel, učitel mateřského jazyka, vzdělaný dle zákona o ped. pracovnících, absolvent školského managementu UK Praha, naplnil cílovou potřebu -  vyučoval na 2. stupni hodiny literatury a ověřoval zejména čtenářské dílny s důrazem na žánry
  2. učitelka mateřského jazyka  1. stupně, matematiky a přírodních věd, vzdělaná dle zákona o ped. pracovnících, Dana Havlasová, vyučovala na 1. stupni  – zvýšila kompetence v oblasti hodin literatury, zejména výklad a procvičení žánrů s důrazem na představitele české literatury, ověřila schopnost vyučovat i přírodní předměty
  3. učitelka mateřského jazyka z 1. stupně, matematiky, hudební výchovy, vzdělaná dle zákona o ped. pracovnících, Věra Froňková, vyučovala na 1. stupni  – zvýšila kompetenci v oblasti hodin dětské české literatury, dále vyučovala hodiny psaní, hudební výchovy i matematiky.
  4. učitelka mateřského jazyka z 1. stupně,  hudební výchovy, vzdělaná dle zákona o ped. pracovnících, vedoucí met. sdružení Martina Radoňová, vyučovala na 1. stupni  – zvýšila si kompetenci v oblasti hodin literatury, zejména výklad a procvičení žánrů, zdokonalila se v tématech z oblasti pohybové výchovy, lidové písně do výuky, hra na nástroj ve škole.

Projekt podpořil profesionální rozvoj účastníků se zaměřením na posílení didaktických kompetencí – zcela jistě to přinese zkvalitnění výuky, zdokonalili se v používání slovanského jazyka a zvýšili si povědomí o jiných kulturách, vedli žáky k evaluaci a sebehodnocení, zapojovali ICT do výuky, předem se seznámili se žáky a jejich školním vzdělávacím programem, zvládli komunikaci se žáky i vyučujícími, reagovali na reálnou situace ve třídách, rozebírali hodiny, provedli analýzu a syntézu odučených hodin – vzdělávacího procesu, zapojili se do školních akci mimo plán projektu.

Škole mobilita zvýší přitažlivost, posílí mezinárodní rozměr a kolegové budou i dále šířit příklad dobré praxe – to je dlouhodobý dopad projektu. Projekt byl úspěšný, splnil i překročil očekávání.

Osobní zprávy účastníků

Průběžné zprávy

Publicita

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si