Specifické vývojové poruchy učení a chování

Dyslexie – specifická vývojová poruch čtení, projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost

Dysortografie – specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní

Dyskalkulie – specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací

Dyslálie – patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka

Diagnóza ADHD

ADHD je vývojová porucha, můžeme ji charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Projevuje se hlavně u dětí školního věku.

Charakteristické projevy dětí s danou poruchou:

 • nesoustředěnost, roztržitost, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno kolem něho
 • zvýšená pohyblivost a neklid, nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama,  pošťuchuje se
 • unáhlená reakce, vykřikování, skáče do řeči, ruší
 • nepořádnost, potřebuje dohled, ztrácí věci, není pečlivé, nezapamatuje si

Jak pracovat s těmito dětmi?

 • mít pochopení, trpělivost, klid – nedělá nám to naschvál
 • každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady
 • pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly
 • volit činnosti na dobu 10-15 minut, střídat s odpočinkem
 • musíme odstranit vše, co ho ruší, rozptyluje, s čím by si mohlo hrát
 • zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky
 • každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech
 • hodnotit dosažené známky a výkony s ohledem na jeho možnosti, nesrovnávat s ostatními
 • spolupracovat s učiteli
 • stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole
 • nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat

Individuální vzdělávací plán

Na základě odborného posudku může být žák diagnostikován: s problémy učení nebo chování a na doporučení psychologa je zařazen mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s individuálním vzdělávacím plánem (vyhláška MŠMT).

Postup při vypracování IVP:

 • zákonný zástupce si podá k řediteli školy tiskopis „Žádost o individuální vzdělávací plán“
 • ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně vyrozuměn
 • žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným kompenzacím a změnám v individuálním přístupu k žákovi
 • vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, kteří ho podepíší, dále IVP podepisuje ředitel školy, třídní učitel, pracovník PPP, žák a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu.

Pokyny týkající se odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Pedagogicko-psychologická poradna v Nymburce poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům i rodičům.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.

Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Sdělení o žákovi“ s podpisem rodičů.

Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa), doporučuje se vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.

Poskytované služby jsou bezplatné!

Pokud žák vyšetření absolvoval, musí si závěrečnou zprávu o vyšetření z PPP vyzvednout osobně na PPP (zprávy nezasílají poštou). Potom dle svého uvážení co nejdříve informovat třídního učitele, aby pedagogové mohli s žákem pracovat dle doporučení PPP.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si