Možnosti přístupu k žákům s SPU při výuce

Možnosti přístupu a tolerance pro integrované žáky s SPU do kolektivu běžné třídy napomáhají dětem lépe se vyrovnat s jejich obtížemi či dokonce tyto obtíže minimalizovat. Jsou zde uvedeny ty formy tolerancí, které dětem nejvíce pomohou, pravdou však je, že každému dyslektikovi, dysgrafikovi, dysortografikovi či dyskalkulikovi vyhovuje něco jiného. Z níže uvedených možností si může pedagog vybrat to, co je žádoucí pro jeho žáky, ale může použít i mnoho dalších způsobů tolerance. Mezi možnosti úlev a tolerancí řadíme:

Žák s diagnózou dyslexie

 • Nevyvolávat žáka k dlouhému hlasitému čtení před třídou
 • Nedávat číst žákovi před třídou náročný text, těžká slova
 • Za domácí úkol ukládat pouze přiměřenou část textu, vhodné číst článek po částech nebo část dítě a část rodič = střídavé čtení
 • Tolerovat pomalé tempo při čtení
 • Využívat korekčních pomůcek (dyslektické okénko, záložku, apod.)
 • Vést ke správné technice čtení, odbourávat tzv. „dvojí” čtení, tolerovat slabikování (i ve vyšších ročnících – u slov dlouhých, obtížných a cizích)
 • Cvičit rychlou orientaci v textu (postřeh) pomocí her a soutěží
 • Před vlastním čtením vybrat z textu obtížná slova a procvičit jejich čtení
 • U starších dětí je vhodné nechat dítěti přečíst úsek potichu pro sebe (podtrhne slova, která jsou pro něj problematická a nacvičí se je předem)
 • Vést dítě k tomu, aby si chybu samo našlo a opravilo (čtení na pozor: dítě čte, pokud udělá chybu, dospělý řekne pozor nebo písmeno apod., nepoužívat slova negativní: zase chyba, špatně)
 • Vhodný výběr textu (větší písmenka), kontury písmen, ilustrace jednodušší, méně textu na stránce, hodně členěné do odstavců
 • Opisy a přepisy dávat jen krátké
 • Nenutit dítě, aby za každou cenu napsalo vše
 • Umožnit dítěti tiché (polohlasné) předříkávání – autodiktát
 • Nechat dostatek času na kontrolu
 • Slohová cvičení nejsou příliš vhodná, dítě si po sobě nedokáže správně přečíst a opravit
 • Tolerance v geometrii – má potíže s prostorovou orientací, též v zeměpise
 • Preferovat ústní zkoušení
 • Např. v matematice zkontrolovat pochopení úkolu – slovní úlohy, nehodnotit chyby vzniklé z nedokonalého přečtení textu
 • V cizích jazycích má dítě potíže se čtením textu a s učením se jazyka touto cestou (např. čtení slovíček), vhodné co nejvíce názoru a co nejvíce konkretizovat, vhodné jazyk často a opakované poslouchat, zařazovat říkadla, básničky, písničky, hádanky
 • Preferovat ústní zkoušení při výuce cizích jazyků preferovat sluchovou cestu, ústní ovládání slovní zásoby a základních frází
 • V ostatních předmětech preferovat ústní zkoušení, při písemném projevu pouze krátká odpověď

Žák s diagnózou dysgrafie

 • Dbát na správné sezení při psaní, správné držení pera
 • Používat vhodné psací náčiní (násadky, trojhranný program)
 • Tolerovat nekvalitní písmo, nedokonalost tvarů a směr písmen
 • Využívat pomocných linek, podložku na sklon písma
 • Zařazovat podle potřeby uvolňovací cviky (před i během psaní), doporučit i rodičům při domácí přípravě
 • Uvolňovací cviky u těchto dětí klidně až na 2. stupeň
 • Ocenit snahu, chválit, nespěchat, nechávat dostatek času na psaní i kontrolu
 • Nemusí psát vše, píše jen to nejdůležitější
 • Psát znaménka hned (ne napsat celé slovo a potom doplňovat znaménka, písmo přerušit)
 • Nenechávat zbytečně dlouho přepisovat – písmo se horší, dítě je unavené
 • Nenutit k dlouhému každodennímu dopisování toho, co nestihly, nechat napsat jen to nejdůležitější
 • Nenutit psát cvičení „nanečisto”
 • Nenechávat dlouho psát – lepší testy, doplňovačky
 • Brát v úvahu sekundární projevy – únavu (soustředí se hlavně na psaní)
 • Opis a přepis také minimalizovat
 • V ostatních předmětech preferovat ústní zkoušení, při písemném projevu pouze krátká odpověď
 • Nenechávat psát dlouhé zápisky v naukových předmětech
 • Nehodnotit chyby v písemném projevu, ale pouze obsahovou správnost
 • V matematice dávat pozor na záměny číslic tvarově podobných (6-9, 3-8), pozor na posun číslic při písemném sčítání a odčítání
 • V geometrii s tolerancí hodnotit nižší kvalitu rýsování
 • Stejné potíže potom také v hodinách Vv, Pv
 • Tolerovat sníženou kvalitu písma při zápiscích v ostatních předmětech (zejména na 2. stupni)

Žák s diagnózou dysortografie

 • Největší potíže v psaní diktátů (opis a přepis zvládá lépe, chybuje ale také)
 • Diktáty psát má (nehodnotit nebo hodnocení zmírnit ( hodnotit známkou, pokud se diktát dítěti povede), raději ověřit jevy ústně nebo vzít diktát, kde chybovalo a ústně se na dané jevy zeptat
 • U těžších forem dysortografie by se diktát neměl psát vůbec
 • Jiné formy diktátu: – doplňovačka (na papír, folii nebo diktát napsaný zezadu na tabuli, dítě doplňuje – vhodné spojit s kontrolou celé třídy)
 • vynechání jedné věty (má čas na dokončení a kontrolu)
 • psaní pouze poloviny diktátu (ostatní píší, žák kontroluje)
 • v diktátech hodnotit pouze, co stačilo napsat
 • při diktátech nechat k dispozici dyslektickou tabulku
 • vhodné diktáty předem procvičit (např. jako DÚ) nebo před psaním diktátu procvičit klíčová slova
 • při společné ústní kontrole dát dítěti prostor na ověření jeho pravopisných znalostí a pravidel
 • u vyšších ročníků brát zřetel na obtíže se sluchovou diferenciací slabik di-ti-ni, dy-ty-ny (správnost psaní i/y ve slovech podle vzorů – pán- páni-pány, hrady, ženy, kosti, mladý-mladí, jarní)
 • nevhodné jsou desetiminutovky
 • vhodné korekční pomůcky – tabulky, abecedy, dyslektické, dysortografické tabulku, bzučák, tvrdé a měkké kostky, pravopisné přehledy apod.
 • preferovat ústní zkoušení, závěrečnou klasifikaci – podle ústního zkoušení
 • těžší dysortografik chybuje i v přepisu a opisu
 • v cizích jazycích chybují v písemném projevu (potíže slova, která se jinak vyslovují a jinak píší)
 • v matematice mají potíže s diktáty čísel, při desetiminutovkách
 • v ostatních předmětech preferovat ústní zkoušení, při písemném projevu pouze krátká odpověď
 • nenechávat psát dlouhé zápisy v naukových předmětech
 • nehodnotit chyby v písemném projevu, ale pouze obsahovou správnou odpovědi

Žák s diagnózou dyskalkulie

 • používat korekčních pomůcek
 • rozvoj sluchového rozlišování, sluchové paměti, porozumění slyšenému (pochopení výkladu)
 • rozvoj zrakového rozlišování, zrakové paměti
 • procvičovat pravolevou orientaci
 • při fixaci číslic pracovat s názorem
 • cvičení orientace (číselná řada, číselné úsečky, matematické pojmy – vpředu, vzadu, větší, menší)
 • cvičit posloupnost číslic pomocí her
 • nácvik čtení číslic – použití karet, textilních tvarů, skládací abecedy (multisenzorický přístup – hmat, sluch, zrak)
 • využívat hmatu při poznávání číslic
 • numerické operace cvičit s názorem – prsty, kostky, počítadlo, knoflíky …
 • rozklad čísel manipulačně (tabulky v barevném provedení, které stříháme na skládanky)
 • využití kapesních kalkulátorů, výpočetní techniky
 • kroužkování či podtrhávání opakujících se číslic
 • čtení jednoduchých příkladů, slovních úloh vždy s kontrolu a opravami chybně přečtených slov
 • nácvik obtížných slov z úlohy před vlastním čtením slovní úlohy
 • respektování osobního tempa
 • kontrola pochopení zadaného úkolu
 • vytvoření jednoduchého systému řešení určitých druhů úloh, který lze často aplikovat
 • používání tabulek a přehledů zejména při převodech jednotek, násobků
 • hodnotit nejen konečný výsledek, ale i jednotlivé kroky

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si