Činnost výchovného poradce

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podílí se na sestavování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s rodiči a učiteli těchto žáků

Metodická a informační činnost

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb žáků, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky a cizinci
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky, cizince
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodiky primární prevence pro první a druhý stupeň
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

Kariérové poradenství

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení
 • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály
 • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si