S flétničkou za písničkou – S flautičkou za pesničkou

Projekt je zaměřený na rozvoj hudebních schopností dětí nejmladšího školního věku, při kterém získávají instrumentální dovednosti zábavnou formou. Žáci se učí používat různé hudební nástroje, zvláště zobcovou flétnu, vytváří si ke hře svou učebnici s notovým zápisem s využitím jednoduchých dětských a lidových písní, básniček a říkadel, které výtvarně dotváří podle své fantazie. Projekt tímto podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, seznamuje s národními autory české a slovenské dětské literatury, rozvíjí komunikační schopnost dětí a obohacuje jejich slovní zásobu.

Cíle: Děti si utváří správné návyky při hře na zobcovou flétnu a další jednoduché melodické či rytmické nástroje, při kterých získávají vědomosti k pochopení užití notového zápisu. Při tvorbě vlastní učebnice rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Seznamují se s jazykem svého slovanského souseda, učí se jednoduché písničky zpívat,  hrát na zobcovou flétnu, využít jednoduché básničky, říkadla k vlastní melodizaci. Při vyučování hře ve skupině s větším počtem žáků přihlížet individuálnímu tempu, střídání práce jednotlivců, dvojic a skupin.  Během projektu komunikovat se svým slovanským partnerem a vzájemně se obohacovat nápady, diskutovat o jednotlivých tématech.

Postup práce:

 1. Vytvoření prezentace k seznámení žáků, tříd, školy, obce, města.
 2. Hry s aktivním používáním melodie, rytmu, tempa, dynamiky.
 3. Seznámení s jednoduchými hudebními nástroji melodickými i rytmickými (zobcová flétna, boomwhackers, zvonkohry, orffovy nástroje).
 4. Seznámení se zobcovou flétnou, správný úchop nástroje (rozvíjení motoriky), správný postoj při hře.
 5. Hry ke správnému dýchání, ke správnému tvoření tónů.
 6. Příprava desek k tvorbě vlastní učebnice notového zápisu.
 7. Základní orientace v notovém zápisu.
 8. Využití písniček, básniček, říkadel obou národů k učení jednotlivých tónů zobcové flétny.
 9. Paní učitelky se budou střídat s přípravou notového zápisu. U každé noty použijí alespoň jednu českou a jednu slovenskou písničku.  Noty dotvoří děti dle vlastní fantazie.
 10. Během tvorby vlastních česko – slovenských učebnic a učení písniček pořizovat záznamy, vzájemně je hodnotit, opravovat výslovnost.
 11. Komunikovat se svým partnerem pomocí skypu.  
 12. Uskutečnit výstavu vlastních učebnic s notovým zápisem, s použitím českých a slovenských textů pro rodiče dětí.
 13. Uspořádat koncert pro rodiče s využitím hry na zobcovou flétnu a dalších melodických i rytmických nástrojů.
 14. Vytvořit videozáznam a vzájemně si jej vyměnit se svým partnerem.

Očekávané výstupy:

 1. Děti budou hrát na zobcovou flétnu a jednoduché hudební nástroje dětské a lidové písničky přiměřené věku.
 2. Každé dítě si vytvoří svou učebnici.
 3. Děti se seznámí s jazykem svého partnera, naučí se písničky, říkadla, básničky v obou jazycích.
 4. Seznámí se s autory dětské literatury slovenské a české.
 5. Pro rodiče se uskuteční výstava učebnic a koncert, ze kterého se pořídí videozáznam.
 6. Pořízené záznamy si obě strany vymění a zhodnotí na videokonferenci.

Mgr. Věra Froňková

Logo

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si